Vedtekter

§ 1. FORMÅL

 Trøndelag Teatersamlag er en åpen og demokratisk interesseorganisasjon for alle frivillige spel, teater- og revylag i Trøndelag fylke. Teatersamlaget arbeider for å styrke den frivillige scenekunsten organisatorisk og faglig, øke forståelsen hos offentlige myndigheter for betydningen av virksomheten, og øke interessen for scenekunsten i befolkningen. Teatersamlaget arbeider for mangfold og inkludering i den frivillige scenekunsten.

§ 2. STYRINGSORGANER

2.1 Årsmøtet 
Årsmøtet er åpent for alle teaterinteresserte. Alle som møter på årsmøtet har stemmerett. Styrets medlemmer deltar i årsmøtet med fulle rettigheter. Årsmøtet avholdes årlig og før 1 mai. Årsmøtet innkalles med minst en måneds varsel. Innkalling skjer på sosiale medier og andre relevante kanaler. Her legges også nødvendige årsmøtedokumenter ut. Årsmøtet behandler: - Årsmelding - Revidert regnskap for siste arbeidsår. - Arbeidsplan og budsjett for neste arbeidsår. - Innkomne saker, velger lagets styre og øvrige tillitsvalgte. - Årsmøtet vedtar lagets kontingentsatser og eventuelle styrehonorar. - Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisorer og valgkomite. Alle avstemninger gjøres med enkelt flertall unntatt vedtektsendringer som gjøres med 2/3 dels flertall. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom styret finnet at det er påkrevet. Det ekstraordinære årsmøtet skal bare behandle saker møtet er innkalt for. 

2.2 Styret -
Lagets styre består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. - Leder velges for 1 år. To styremedlemmer velges for to år (de to øvrige Styremedlemmene er normalt ikke på valg). Varamedlemmer og revisor velges for 1 år. - Styret konstituerer seg selv og fordeler ansvar og arbeidsoppgaver mellom seg. - Eventuelle ansatte kan tiltre styret uten stemmerett. - Styret kan innkalle andre personer til styremøtene dersom sakene gjør dette naturlig. - Styret kan nedsette et arbeidsutvalg for å ivareta den daglige driften av laget. side 2.

2.3 Styrets oppgaver 
Styret har alle fullmakter i laget mellom årsmøtene. Styret skal ivareta lagets interesser i tråd med vedtak på årsmøtet og forvalte lagets ressurser på en forsvarlig måte. Styret avholder jevnlige møter. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer/ vara møter. Styret innkaller og forbereder årsmøtene. Styret sørger for god kommunikasjon med medlemmene. Dette forgår særlig gjennom lagets Facebook-side, men også gjennom fysiske besøk på produksjonene medlemslagene har og ved å tilrettelegge for møteplasser og samarbeidsprosjektet mellom laga. Styret ivaretar kontakten og samarbeidet med Fylkeskommunen, Turneteateret, Nettverk for regionale teaterråd og andre kulturorganisasjoner i fylket, og representerer Teatersamlaget utad overfor allmenheten. 

2.4 Valgkomité 
Valgkomiteen består av tre medlemmer samt vara som velges på lagets årsmøte. - Ett av medlemmene velges for ett år, ett for to år og ett for tre år. - Vara velges for ett år. Valgkomiteen legger fram forslag på personer til alle valg som skal gjennomføres på årsmøtet.

§ 3. Sekretariat

Dersom ressurstilgangen tilsier det, kan styret vedta å tilsette en daglig leder/adm. ressurs. Styret sørger for utlysing og vedtar hvem som skal tilsettes i stillingen.

§ 4. Vedtektsendringer

Forslag til endringer i Teatersamlagets vedtekter må være styret i hende seinest 60 dager før årsmøtet og sendes medlemslagene senest 30 dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og trer i kraft ved vedtakelsen

§ 5. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Trøndelag Teatersamlag og om hvordan disponible midler skal disponeres krever 3/4 flertall. Ved en oppløsning og alle forpliktelser er oppgjort skal resterende midler gå til kulturelle formål som vedtas på samme årsmøte.