Vedtekter


Formål

Trøndelag Teatersamlag er en åpen og demokratisk interesseorganisasjon for alle frivillige spel, teater- og revylag i Trøndelag fylke

Styringsorganer

Årsmøtet er åpent for alle teaterinteresserte. Alle som møter på årsmøtet har stemmerett . Styrets medlemmer deltar i årsmøtet med fulle rettigheter.
Årsmøtet avholdes årlig og før 1 mai.
Årsmøtet innkalles med minst en måneds varsel. Innkalling skjer på sosiale medier og andre relevante kanaler. Her legges også nødvendige årsmøtedokumenter ut.
Årsmøtet behandler:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap for siste arbeidsår.
 • Arbeidsplan og budsjett for neste arbeidsår.
 • Innkomne saker, velger lagets styre og øvrige tillitsvalgte.
 • Årsmøtet vedtar lagets kontingentsatser og eventuelle styrehonorar.
 • Valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisorer og valgkomite.

Alle avstemninger gjøres med enkelt flertall unntatt vedtektsendringer som gjøres med 2/3 dels flertall.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom styret finnet at det er påkrevet. Det ekstraordinære årsmøtet skal bare behandle saker møtet er innkalt for.

Styret

 • Lagets styre består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Leder velges for 1 år. To styremedlemmer velges for to år (de to øvrige Styremedlemmene er normalt ikke på valg). Varamedlemmer og revisor velges for 1 år.
 • Styret konstituerer seg selv og fordeler ansvar og arbeidsoppgaver mellom seg.
 • Eventuelle ansatte kan tiltre styret uten stemmerett.
 • Styret kan innkalle andre personer til styremøtene dersom sakene gjør dette naturlig.
 • Styret kan nedsette et arbeidsutvalg for å ivareta den daglige driften av laget.

Styrets oppgaver

Styret har alle fullmakter i laget mellom årsmøtene. Styret skal ivareta lagets interesser i tråd med vedtak på årsmøtet og forvalte lagets ressurser på en forsvarlig måte.
Styret avholder jevnlige møter. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer/ vara møter.
Styret innkaller og forbereder årsmøtene.
Styret sørger for god kommunikasjon med medlemmene.
Dette forgår særlig gjennom lagets Facebook-side, men også gjennom fysiske besøk på produksjonene medlemslagene har og ved å tilrettelegge for møteplasser og samarbeidsprosjektet mellom laga.
Styret ivaretar kontakten og samarbeidet med Fylkeskommunen, Turneteateret, Nettverk for regionale teaterråd og andre kulturorganisasjoner i fylket, og representerer Teatersamlaget utad overfor allmenheten.

Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer samt vara som velges på lagets årsmøte.

 • Ett av medlemmene velges for ett år, ett for to år og ett for tre år.
 • Vara velges for ett år.

Valgkomiteen legger fram forslag på personer til alle valg som skal gjennomføres på årsmøtet.

Sekretariat

Dersom ressurstilgangen tilsier det, kan styret vedta å tilsette en daglig leder/adm. ressurs. Styret sørger for utlysing og vedtar hvem som skal tilsettes i stillingen.

Vedtektsendringer

Forslag til endringer i Teatersamlagets vedtekter må være styret i hende seinest 60 dager før årsmøtet og sendes medlemslagene senest 30 dager før årsmøtet.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og trer i kraft ved vedtakelsen

Oppløsning

Vedtak om oppløsning av Trøndelag Teatersamlag og om hvordan disponible midler skal disponeres krever 3/4 flertall.
Ved en oppløsning og alle forpliktelser er oppgjort skal resterende midler gå til kulturelle formål som vedtas på samme årsmøte.